shemushe.co.il

🤝 מסחר ותעסוקה כספים ותשלומים

# מקבץ מדריכים בנושא "כספים ותשלומים".כרטיסי אשראי ושירותי סליקה זה סוג של שירות הניתן בעזרת כרטיס חיוב או מספר סידורי כל שהוא, המשמש כאמצעי תשלום חליפי למזומנים, כשלרוב הלקוח מחויב בו עבור העסקה במועד מאוחר ממועד ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי.

היום ניתן למצא שירותים מקוונים אשר עוזרים לנו לנהל את כלל התשלומים השותפים של ימנו. כאן ניתן למצא אתרים העוסקים במתן שרותים אלו או מתן מידע בנושא.

בנק זה גוף עסקי, ארגון אשר נותן שירותים כלכליים שונים ללקחות שלו ולחברים שלו.

ביטוח זה אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד. בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי-ודאות סיכון. ביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח.

מקורות ומידע